love.update (Tiếng Việt)

Hàm callback dùng để cập nhật trạng thái trò chơi ở từng khung hình.

Hàm

Tóm tắt

love.update( dt )

Tham số

number dt
Thời gian kể từ lần cập nhật gần đây nhất, tính bằng giây.

Kết quả trả lại

(Không)

Ví dụ

Ta hãy chạy một hàm có tên think bên trong một bảng có tên npc một lần mỗi giây.

dtotal = 0  -- lệnh này theo dõi xem thời gian đã trôi qua bao lâu
function love.update(dt)
  dtotal = dtotal + dt  -- ta thêm vào thời gian trôi qua kể từ lần cập nhật gần nhất, với một con số nhỏ như 0.01
  if dtotal >= 1 then
   dtotal = dtotal - 1  -- giảm thời gian được đếm đi một giây, nhưng không hủy bỏ thay đổi... điều gì sẽ xảy ra nếu tốc độ chuyển khung hình đang là 2 phần 3 giây?
   npc.think()
  end
end

Đổi một biến var theo tốc độ đều đặn (+/- 3 mỗi giây trong ví dụ này).

var = 10  -- giá trị khởi đầu bất kì
rate = 3  -- sửa lại tốc độ thay đổi biến var 
function love.update(dt)
  if love.keyboard.isDown("down") then  -- giảm giá trị
   var = var - (dt * rate)
  end
  if love.keyboard.isDown("up") then  -- tăng giá trị
   var = var + (dt * rate)
  end
end

Xem thêm


Ngôn ngữ khác