Object:type (Tiếng Việt)

Lấy về kiểu của đối tượng, biểu diễn dưới dạng chuỗi.

Hàm

Tóm tắt

type = Object:type()

Đối số

(Không)

Kết quả trả lại

string type
Kiểu, dưới dạng chuỗi.

Ví dụ

In ra kiểu của đối tượng

image = love.graphics.newImage("test.png")
print(image:type()) -- ra kết quả: Image
source = love.audio.newSource("test.ogg")
print(source:type()) -- ra kết quả: Source

Xem thêm

Ngôn ngữ khác