Event (Tiếng Việt)

Đối số cho love.event.push() và những hàm tương tự.

Các giá trị được ấn định

Removed in LÖVE 0.8.0
Những giá trị này không được hỗ trợ từ phiên bản này trở về sau..
jp
Joystick bị ấn
jr
Joystick được nhả
kp
Phím bị ấn
kr
Phím được nhả
mp
Chuột bị ấn
mr
Chuột được nhả
q
Kết thúc
f
Cửa sổ nhận hoặc mất mục tiêu thao tác (chỉ ở các phiên bả 0.7.x)

Hằng số

Available since LÖVE 0.8.0
Những giá trị này không có ở các phiên bản trước..

Từ phiên bản 0.8.0, tên các sự kiện không còn được viết tắt nữa.

focus
Cửa sổ nhận hoặc mất mục tiêu thao tác
joystickpressed
Joystick bị ấn
joystickreleased
Joystick được nhả
keypressed
Phím bị ấn
keyreleased
Phím được nhả
mousepressed
Chuột bị ấn
mousereleased
Chuột được nhả
quit
Kết thúc

Xem thêm


Ngôn ngữ khác