love.load (Tiếng Việt)

Hàm này chỉ được gọi đúng một lần lúc đầu trò chơi.

Hàm

Tóm tắt

love.load( arg )

Tham số

table arg
Đối số dòng lệnh được nhập vào trò chơi.

Kết quả trả lại

(Không)

Ví dụ

Ta hãy thiết lập một số biến/tài nguyên khi trò chơi được nạp, để sau này chúng có thể được dùng nhiều lần ở những hàm khác (chẳng hạn love.draw).

function love.load()
   hamster = love.graphics.newImage("hamster.png")
   x = 50
   y = 50
end
function love.draw()
   love.graphics.draw(hamster, x, y)
end

Xem thêm


Ngôn ngữ khác