love.event.push (Tiếng Việt)

Thêm một sự kiện vào hàng đợi các sự kiện.

Hàm

Available since LÖVE 0.8.0
This variant is not supported in earlier versions.

Tóm tắt

love.event.push( e, a, b, c, d )

Đối số

Event e
Tên của sự kiện.
mixed a (nil)
Đối số thứ nhất của sự kiện.
mixed b (nil)
Đối số thứ hai của sự kiện.
mixed c (nil)
Đối số thứ ba của sự kiện.
mixed d (nil)
Đối số thứ tư của sự kiện.

Kết quả trả lại

(Không)

Hàm

Removed in LÖVE 0.8.0
This variant is not supported in that and later versions.

Tóm tắt

love.event.push( e, a, b, c )

Đối số

Event e
Kiểu của sự kiện.
mixed a (nil)
Đối số thứ nhất của sự kiện.
mixed b (nil)
Đối số thứ hai của sự kiện.
mixed c (nil)
Đối số thứ ba của sự kiện.

Kết quả trả lại

(Không)

Ví dụ

Kết thúc trò chơi, với Love 0.8.0

function love.keypressed(k)
	if k == 'escape' then
		love.event.push('quit') -- Kết thúc trò chơi.
	end	
end

Kết thúc trò chơi, với Love 0.7.2

function love.keypressed(k)
	if k == 'escape' then
		love.event.push('q') -- Kết thúc trò chơi.
	end	
end

Xem thêm


Ngôn ngữ khác