Config Files (Polski)

Wstęp

Gdy tylko plik conf.lua jest obecny w folderze z twoją grą (lub wewnątrz pliku .love), jest on uruchamiany przed ładowaniem modułów środowiska LÖVE. W pliku tym możesz nadpisać funkcję love.conf function, która jest uruchamiana przez LÖVE 'boot' skrypt. Używając jej masz możliwość ustawienia wybranych opcji, takich jak zmiana rozmiarów okna gry, wybór, które moduły mają zostać ładowane przy starcie, i inne rzeczy.

love.conf

Funkcja love.conf przyjmuje jeden argument: tablicę wypełnioną domyślnymi ustawieniami, którą możesz modyfikować w dowolny sposób. Na przykład, by zmienić domyślną rozdzielczość grafiki w grze, użyj:

function love.conf(t)
  t.screen.width = 1024
  t.screen.height = 768
end

Jeśli nie potrzebujesz oferowanego przez LÖVE wsparcia dla dżojstików i fizyki, możesz je również wyłączyć:

function love.conf(t)
  t.modules.joystick = false
  t.modules.physics = false
end

Zaleca się wyłączać wszystkie nieużywane moduły. Przyspiesza to odpalanie gier (niewiele, ale jednak!) oraz zmniejsza zużycie pamięci (lekko).

Oto pełna lista opcji i ich początkowych wartości w LÖVE 0.9.0:

function love.conf(t)
  t.identity = nil          -- Nazwa folderu ze stanami gry (string)
  t.version = "0.9.0"        -- Wersja LÖVE, dla której gra została wykonana (string)
  t.console = false         -- Czy dodać terminal (boolean, tylko w systemie Windows)

  t.window.title = "Untitled"    -- Tytuł okienka z grą (string)
  t.window.icon = nil        -- Ścieżka do obrazka, który posłuży za ikonę okna (string)
  t.window.width = 800        -- Szerokość okienka (number)
  t.window.height = 600       -- Wysokość okienka (number)
  t.window.borderless = false    -- Czy usunąć wszelkie obramowanie okna (boolean)
  t.window.resizable = false     -- Czy pozwalać użytkownikowi na zmianę rozmiaru okna (boolean)
  t.window.minwidth = 1       -- Najmniejsza dopuszczalna szerokość okna (jeśli można zmieniać rozmiar) (number)
  t.window.minheight = 1       -- Najmniejsza dopuszczalna wysokość okna (jeśli można zmieniać rozmiar) (number)
  t.window.fullscreen = false    -- Tryb pełnoekranowy (boolean)
  t.window.fullscreentype = "normal" -- Standardowy tryb pełnoekranowy lub tryb 'desktop' (string)
  t.window.vsync = true       -- Synchronizacja pionowa (boolean)
  t.window.fsaa = 0         -- Ilość buforów FSAA (number)
  t.window.display = 1        -- Numer monitora na którym ma być wyświetlane okno (number)

  t.modules.audio = true       -- Aktywacja modułu obsługi audio (boolean)
  t.modules.event = true       -- Aktywacja modułu obsługi eventów (boolean)
  t.modules.graphics = true     -- Aktywacja modułu wyświetlania grafiki (boolean)
  t.modules.image = true       -- Aktywacja modułu image (boolean)
  t.modules.joystick = true     -- Aktywacja modułu obsługi dżojstika (boolean)
  t.modules.keyboard = true     -- Aktywacja modułu obsługi klawiatury (boolean)
  t.modules.math = true       -- Aktywacja modułu math (boolean)
  t.modules.mouse = true       -- Aktywacja modułu obsługi myszy (boolean)
  t.modules.physics = true      -- Aktywacja modułu obsługi fizyki (boolean)
  t.modules.sound = true       -- Aktywacja modułu sound (boolean)
  t.modules.system = true      -- Aktywacja modułu system (boolean)
  t.modules.timer = true       -- Aktywacja modułu timer (boolean)
  t.modules.window = true      -- Aktywacja modułu obsługi window (boolean)
end

Uwaga: nie można wyłączyć modułu love.filesystem; jest on obowiązkowy. To samo tyczy się samego modułu love. Moduły love.graphics oraz love.window muszą być włączone.

Window

Available since LÖVE 0.9.0
These flags are not supported in earlier versions.

Możliwe jest opóźnienie stworzenia okna do momentu pierwszego wywołania love.window.setMode kodzie. Żeby tak zrobić, należy ustawić t.window = nil w pliku love.conf (lub w starszych wersjach t.screen = nil). Jeżeli tak się stanie, środowisko LÖVE może odmówić posłuszeństwa, przy wywołaniu jakiejkolwiek funkcji z modułu love.graphics prze wywołaniem wcześniej funkcji love.window.setMode.

Tablica t.window w wersjach przed 0.9.0 miała nazwę t.screen. t.screen nie istnieje w love.conf w 0.9.0, a tablica t.window nie istnieje w love.conf w 0.8.0. To oznacza, że wywołanie love.conf nie powiedzie się (co oznacza ustawienie domyślnych wartości) pprzy braku uwagi, by użyć odpowiednich tablic, w zależności od użytej wersji LÖVE.

Poniższy kod umożliwia kompatybilność pliku lua.conf z wersjami wcześniejszymi niż 0.9.0.

function love.conf(t)
  t.window = t.window or t.screen

  -- Set window/screen flags here.
  t.window.width = 1024
  t.window.height = 768

  t.screen = t.screen or t.window
end

Wersja

Available since LÖVE 0.8.0
This flag is not supported in earlier versions.


t.version powinna być łańcuchem znaków, reprezentującym wersję LÖVE, pod którą gra była projektowana. Jest on w formacie "X.Y.Z", gdzie X, Y oraz Z są liczbami całkowitymi. Pozwala to silnikowi na wyłapywanie błędów związanych z niekompatybilnością plików źródłowych gry ze środowiskiem uruchomieniowym. Domyślnie LÖVE przypisuje numer, pod którym sam działa.


Starsze wersje

Oto pełna lista opcji i ich początkowych wartości w LÖVE 0.8.0:

 
function love.conf(t)
  t.title = "Untitled"    -- Tytuł okienka z grą (string)
  t.author = "Unnamed"    -- Autor gry (string)
  t.url = nil         -- Strona internetowa gry (string)
  t.identity = nil      -- Nazwa folderu ze stanami gry (string)
  t.version = "0.8.0"     -- Wersja LÖVE, dla której gra została wykonana (string)
  t.console = false      -- Czy dodać terminal (boolean, tylko w systemie Windows)
  t.release = false      -- Aktywacja release mode (boolean)
  t.screen.width = 800    -- Szerokość okienka (number)
  t.screen.height = 600    -- Wysokość okienka (number)
  t.screen.fullscreen = false -- Tryb pełnoekranowy (boolean)
  t.screen.vsync = true    -- Synchronizacja pionowa (boolean)
  t.screen.fsaa = 0      -- Ilość buforów FSAA (number)
  t.modules.joystick = true  -- Aktywacja modułu obsługi dżojstika (boolean)
  t.modules.audio = true   -- Aktywacja modułu obsługi audio (boolean)
  t.modules.keyboard = true  -- Aktywacja modułu obsługi klawiatury (boolean)
  t.modules.event = true   -- Aktywacja modułu obsługi eventów (boolean)
  t.modules.image = true   -- Aktywacja modułu image (boolean)
  t.modules.graphics = true  -- Aktywacja modułu wyświetlania grafiki (boolean)
  t.modules.timer = true   -- Aktywacja modułu timer (boolean)
  t.modules.mouse = true   -- Aktywacja modułu obsługi myszy (boolean)
  t.modules.sound = true   -- Aktywacja modułu sound (boolean)
  t.modules.physics = true  -- Aktywacja modułu obsługi fizyki (boolean)
end

Uwaga: nie można wyłączyć modułu love.filesystem; jest on obowiązkowy. To samo tyczy się samego modułu love.

Release Mode

Available since LÖVE 0.8.0
This flag is not supported in earlier versions.
Removed in LÖVE 0.8.0
This flag is not supported in that and later versions.


Jeśli flaga t.release jest ustawiona na true, LÖVE użyje wbudowanego handlera dla błędów (love.releaseerrhand).

Domyślnie handler błędów w release mode wyświetla informacje dla gracza z informacją o kontakcie z autorem programu, używając wartości title, author oraz url z pliku conf.lua.

Inne wersje językowe