love.physics.newRectangleShape (Tiếng Việt)

Cách làm tắt để tạo PolygonShape hình chữ nhật.

Hàm

Available since LÖVE 0.8.0
These variants are not supported in earlier versions.

Tóm tắt

shape = love.physics.newRectangleShape( width, height )

Đối số

number width
Bề rộng hình chữ nhật.
number height
Chiều cao hình chữ nhật.

Kết quả trả lại

PolygonShape shape
Một PolygonShape mới.

Hàm

Tóm tắt

shape = love.physics.newRectangleShape( x, y, width, height, angle )

Đối số

number x
Độ dịch chuyển theo phương x.
number y
Độ dịch chuyển theo phương y.
number width
Bề rộng của hình chữ nhật.
number height
Chiều cao của hình chữ nhật.
number angle (0)
Góc nghiêng ban đầu của hình chữ nhật.

Kết quả trả lại

PolygonShape shape
Một PolygonShape mới.

Hàm

Removed in LÖVE 0.8.0
This variant is not supported in that and later versions.

Tóm tắt

s = love.physics.newRectangleShape( body, x, y, width, height, angle )

Đối số

Body body
Vật thể cần gắn hình vào.
number x
Độ dịch chuyển theo phương x.
number y
Độ dịch chuyển theo phương y.
number width
Bề rộng của hình chữ nhật.
number height
Chiều cao của hình chữ nhật.
number angle (0)
Góc nghiêng ban đầu của hình chữ nhật.

Kết quả trả lại

PolygonShape s
Một PolygonShape mới.

Xem thêm


Ngôn ngữ khác