Shape (Tiếng Việt)

Hình là những đối tượng dùng để điều khiển khối lượng và va chạm.

Mỗi hình là một đa giác hoặc hình tròn, và được gắn vào một vật thể.

Constructor

love.physics.newChainShapeCreates a new ChainShape.
love.physics.newCircleShapeCreates a new CircleShape.
love.physics.newEdgeShapeCreates a new EdgeShape.
love.physics.newPolygonShapeCreates a new PolygonShape.
love.physics.newRectangleShapeShorthand for creating rectangular PolygonShapes.

Hàm

Object:releaseImmediately destroys the object's Lua reference.
Object:typeGets the type of the object as a string.
Object:typeOfChecks whether an object is of a certain type.
Shape:computeAABBReturns the points of the bounding box for the transformed shape.
Shape:computeMassComputes the mass properties for the shape.
Shape:destroyExplicitly destroys the Shape.
Shape:getBodyGet the body the shape is attached to.
Shape:getBoundingBoxGets the bounding box of the shape.
Shape:getCategoryGets the categories this shape is a member of.
Shape:getCategoryBitsGets the categories as a 16-bit integer.
Shape:getChildCountReturns the number of children the shape has.
Shape:getDataGet the data set with setData.
Shape:getDensityGets the density of the Shape.
Shape:getFilterDataGets the filter data of the Shape.
Shape:getFrictionGets the friction of this shape.
Shape:getMaskGets which categories this shape should NOT collide with.
Shape:getRadiusGets the radius of the shape.
Shape:getRestitutionGets the restitution of this shape.
Shape:getTypeGets a string representing the Shape.
Shape:isSensorChecks whether a Shape is a sensor or not.
Shape:rayCastCasts a ray against the shape.
Shape:setCategorySets the categories this shape is a member of.
Shape:setDataSet data to be passed to the collision callback.
Shape:setDensitySets the density of a Shape.
Shape:setFilterDataSets the filter data for a Shape.
Shape:setFrictionSets the friction of the shape.
Shape:setMaskSets which categories this shape should NOT collide with.
Shape:setRestitutionSets the restitution of the shape.
Shape:setSensorSets whether this shape should act as a sensor.
Shape:testPointChecks whether a point lies inside the shape.
Shape:testSegmentChecks whether a line segment intersects a shape.

Kiểu liệt kê

ShapeTypeThe different types of Shapes, as returned by Shape:getType.

Kiểu cấp trên

Object

Kiểu cấp dưới

CircleShape

PolygonShape

Xem thêm


Ngôn ngữ khác