love.physics.getDistance (Tiếng Việt)

Available since LÖVE 0.8.0
This function is not supported in earlier versions.

Trả lại hai điểm gần nhất giữa hai fixture (bệ) cùng với khoảng cách giữa chúng.

Hàm

Tóm tắt

distance, x1, y1, x2, y2 = love.physics.getDistance( fixture1, fixture2 )

Đối số

Fixture fixture1
Fixture thứ nhất.
Fixture fixture2
Fixture thứ hai.

Kết quả trả lại

number distance
Khoảng cách giữa hai điểm.
number x1
Tọa độ x của điểm thứ nhất.
number y1
Tọa độ y của điểm thứ nhất.
number x2
Tọa độ x của điểm thứ hai.
number y2
Tọa độ y của điểm thứ hai.

Xem thêm


Ngôn ngữ khác