love.mouse.isVisible (Tiếng Việt)

Kiểm tra xem liệu con trỏ có hiện hình không.

Hàm

Tóm tắt

visible = love.mouse.isVisible( )

Tham số

(Không)

Kết quả trả lại

boolean visible
True nếu con trỏ hiện hình, false nếu con trỏ ẩn đi.

Ví dụ

Hãy làm cho con tro chuột ẩn hiện bằng cách nhấn phím tab (qua phương thức setVisible).

function love.keypressed(key)
   if key == "tab" then
      local state = not love.mouse.isVisible()   -- trạng thái đối ngược với hiện tại
      love.mouse.setVisible(state)
   end
end

Xem thêm


Ngôn ngữ khác