love.keyboard.isDown (Tiếng Việt)

Kiểm tra xem liệu một phím nhất định đang bị nhấn hay không. Đừng nhầm nó với love.keypressed hoặc love.keyreleased.

Hàm

Tóm tắt

down = love.keyboard.isDown( key )

Đối số

KeyConstant key
Phím cần kiểm tra.

Kết quả trả lại

boolean down
True, nếu như phím đang bị nhấn và false, nếu không.

Hàm

Available since LÖVE 0.7.2
This variant is not supported in earlier versions.

Tóm tắt

anyDown = love.keyboard.isDown( key1, key2, key3, ... )

Đối số

KeyConstant keyN
Phím cần kiểm tra.

Kết quả trả lại

boolean anyDown
True, nếu như bất kì phím nào nêu trên đang bị nhấn và false, nếu không.

Ví dụ

Tăng một giá trị trong khi một phím đang bị nhấn

val = 0   -- thiết lập một biến để dùng sau này
function love.update(dt)
	if love.keyboard.isDown("up") then
		val = val + dt   -- ta sẽ tăng giá trị của biến thêm 1 sau mỗi giây phím được nhấn 
	end	
end

Xem thêm


Ngôn ngữ khác