love.graphics.setBackgroundColor (Tiếng Việt)

Đặt màu nền.

Hàm

Tóm tắt

love.graphics.setBackgroundColor( red, green, blue )

Đối số

number red
Thành phần màu đỏ (0-255).
number green
Thành phần màu đỏ (0-255).
number blue
Thành phần màu lam (0-255).

Kết quả trả lại

(Không).

Hàm

Available since LÖVE 0.8.0
This variant is not supported in earlier versions.

Tóm tắt

love.graphics.setBackgroundColor( red, green, blue, alpha )

Đối số

number red
Thành phần màu đỏ (0-255).
number green
Thành phần màu lục (0-255).
number blue
Thành phần màu lam (0-255).
number alpha
Thành phần alpha (0-255).

Kết quả trả lại

(Không).

Hàm

Available since LÖVE 0.7.0
This variant is not supported in earlier versions.

Tóm tắt

love.graphics.setBackgroundColor( rgb )

Đối số

table rgb
Một bảng có đánh chỉ số với các giá trị đỏ, lục, lam là các số.

Kết quả trả lại

(Không).

Xem thêm


Ngôn ngữ khác