love.graphics.point (Tiếng Việt)

Chấm một điểm.

Hàm

Tóm tắt

love.graphics.point( x, y )

Đối số

number x
Tọa độ x của điểm chấm.
number y
Tọa độ y của điểm chấm.

Kết quả trả lại

(Không)

Lưu ý

Lưới điểm ảnh thực ra bị lệch đến tâm của từng điểm chấm. Bởi vậy để lấy được chính xác những điểm đã chấm rồi, hãy viết 0.5 + lượng gia tăng là số nguyên.

Ví dụ

Hãy vẽ một bầu trời sao.

function love.load()
  stars = {}  -- bảng chứa những ngôi sao 
  max_stars = 100  -- số lượng sao mong muốn
  for i=1, max_stars do  -- phát sinh tọa độ của những ngôi sao
   local x = math.random(5, love.graphics.getWidth()-5)  -- phát sinh một số "ngẫu nhiên" lấy làm tọa độ x của ngôi sao này
   local y = math.random(5, love.graphics.getHeight()-5)  -- cả hai tọa độ đều giới hạn theo kích thước màn hình, trừ đi viền có bề rộng bằng 5 điểm ảnh 
   stars[i] = {x, y}  -- đính các giá trị này vào bảng
  end
end
function love.draw()
  for i=1, #stars do  -- lặp qua các ngôi sao
   love.graphics.point(stars[i][1], stars[i][2])  -- chấm từng điểm
  end
end

Xem thêm


Ngôn ngữ khác