love.graphics.getBackgroundColor (Tiếng Việt)

Lấy màu nền hiện thời.

Hàm

Tóm tắt

r, g, b, a = love.graphics.getBackgroundColor( )

Đối số

(Không)

Kết quả trả lại

number r
Thành phần đỏ (0-255).
number g
Thành phần lục (0-255).
number b
Thành phần lam (0-255).
number a
Thành phần alpha (0-255).

Xem thêm


Ngôn ngữ khác