love.filesystem.setIdentity (Tiếng Việt)

Đặt thư mục ghi cho trò chơi của bạn. Lưu ý rằng bạn chỉ có thể đặt tên của thư mục để lưu các file vào, chứ không phải là vị trí lưu file.

Hàm

Tóm tắt

love.filesystem.setIdentity( name )

Đối số

string name
Biệt hiệu mới sẽ được dùng làm thư mục ghi

Kết quả trả lại

(Không)

Ví dụ

Đặt tên thư mục trò chơi

-- Đúng:
love.filesystem.setIdentity("monkey_doom_2")
-- Sai: 
-- love.filesystem.setIdentity("c:/Users/bob/monkey_doom_2")

Xem thêm


Ngôn ngữ khác