Thread (Tiếng Việt)

Available since LÖVE 0.7.0
This type is not supported in earlier versions.

Thread (luồng) là một bó mã lệnh có thể chạy được song song với những luồng khác.

Nếu có lỗi xảy ra trong một luồng, thì sẽ có thông báo với tên "error" được gửi đến khu tạm chứa thông báo (message pool) của nó. Bạn có thể lấy thông báo này bằng lệnh Thread:receive('error').

Constructor

love.thread.newThreadCreates a new Thread from a filename, string or FileData object containing Lua code.

Hàm

Object:releaseImmediately destroys the object's Lua reference.
Object:typeGets the type of the object as a string.
Object:typeOfChecks whether an object is of a certain type.
Thread:demandReceive a message from a thread. Wait for the message to exist before returning.
Thread:getGet a value.
Thread:getErrorRetrieves the error string from the thread.
Thread:getKeysReturns the names of all messages as a table.
Thread:getNameGet the name of a thread.
Thread:isRunningReturns whether the thread is currently running.
Thread:killForcefully terminate the thread.
Thread:peekReceive a message from a thread, but leave it in the message box.
Thread:receiveReceive a message from a thread.
Thread:sendSend a message.
Thread:setSet a value.
Thread:startStarts the thread.
Thread:waitWait for a thread to finish.

Kiểu cấp trên

Object

Xem thêm

Ngôn ngữ khác