Object:typeOf (Tiếng Việt)

Kiểm tra xem đối tượng có thuộc một kiểu nhất định hay không. Nếu kiểu đối tượng có tên cụ thể ở trong cấu trúc thừa kế của kiểu đã cho, thì hàm sẽ trả lại giá trị true.

Hàm

Tóm tắt

b = Object:typeOf( name )

Đối số

string name
Tên của kiểu cần kiểm tra.

Kết quả trả lại

boolean b
True nếu đối tượng có kiểu nhất định, false nếu ngược lại.

Ví dụ

Kiểm tra kiểu của đối tượng

image = love.graphics.newImage("test.png")
print(image:typeOf("Object")) -- cho kết quả: true
print(image:typeOf("Drawable")) -- cho kết quả: true
print(image:typeOf("Image")) -- cho kết quả: true
print(image:typeOf("MouseJoint")) -- cho kết quả: false

Xem thêm

Ngôn ngữ khác