Body:setInertia (Tiếng Việt)

Định giá trị quán tính của vật.

Giá trị này cũng có thể ấn định làm đối số thứ tư của Body:setMass.

Hàm

Tóm tắt

Body:setInertia( inertia )

Đối số

number inertia
Giá trị mới của mô-men quán tính, lấy theo kg/m2.

Kết quả trả lại

(Không)

Xem thêm


Ngôn ngữ khác