love.errhand (Slovenský)

Zastaraná od LÖVE 11.0
Táto funkcia bola premenovaná na love.errorhandler.

Funkcia používaná na zobrazovanie chybových hlásení.

Funkcia

Preľad

love.errhand( msg )

Argumenty

reťazec msg
Chybové hlásenie.

Vráti

Nič.

Príklady

Dostupná od LÖVE 0.10.0
Táto varianta nie je dostupá v predchádzajúcich verziách.

Predvolená funkcia, ktorá sa používa ak nie je naprogramovaná iná.

local function error_printer(msg, layer)
	print((debug.traceback("Error: " .. tostring(msg), 1+(layer or 1)):gsub("\n[^\n]+$", "")))
end

function love.errhand(msg)
	msg = tostring(msg)

	error_printer(msg, 2)

	if not love.window or not love.graphics or not love.event then
		return
	end

	if not love.graphics.isCreated() or not love.window.isOpen() then
		local success, status = pcall(love.window.setMode, 800, 600)
		if not success or not status then
			return
		end
	end

	-- Reset state.
	if love.mouse then
		love.mouse.setVisible(true)
		love.mouse.setGrabbed(false)
		love.mouse.setRelativeMode(false)
	end
	if love.joystick then
		-- Stop all joystick vibrations.
		for i,v in ipairs(love.joystick.getJoysticks()) do
			v:setVibration()
		end
	end
	if love.audio then love.audio.stop() end
	love.graphics.reset()
	local font = love.graphics.setNewFont(math.floor(love.window.toPixels(14)))

	love.graphics.setBackgroundColor(89, 157, 220)
	love.graphics.setColor(255, 255, 255, 255)

	local trace = debug.traceback()

	love.graphics.clear(love.graphics.getBackgroundColor())
	love.graphics.origin()

	local err = {}

	table.insert(err, "Error\n")
	table.insert(err, msg.."\n\n")

	for l in string.gmatch(trace, "(.-)\n") do
		if not string.match(l, "boot.lua") then
			l = string.gsub(l, "stack traceback:", "Traceback\n")
			table.insert(err, l)
		end
	end

	local p = table.concat(err, "\n")

	p = string.gsub(p, "\t", "")
	p = string.gsub(p, "%[string \"(.-)\"%]", "%1")

	local function draw()
		local pos = love.window.toPixels(70)
		love.graphics.clear(love.graphics.getBackgroundColor())
		love.graphics.printf(p, pos, pos, love.graphics.getWidth() - pos)
		love.graphics.present()
	end

	while true do
		love.event.pump()

		for e, a, b, c in love.event.poll() do
			if e == "quit" then
				return
			elseif e == "keypressed" and a == "escape" then
				return
			elseif e == "touchpressed" then
				local name = love.window.getTitle()
				if #name == 0 or name == "Untitled" then name = "Game" end
				local buttons = {"OK", "Cancel"}
				local pressed = love.window.showMessageBox("Quit "..name.."?", "", buttons)
				if pressed == 1 then
					return
				end
			end
		end

		draw()

		if love.timer then
			love.timer.sleep(0.1)
		end
	end

end

Dostupná od LÖVE 0.9.2 a odstránená od LÖVE 0.10.0
Táto varianta nie je dostupá v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.

Predvolená funkcia, ktorá sa používa ak nie je naprogramovaná iná.

local function error_printer(msg, layer)
	print((debug.traceback("Error: " .. tostring(msg), 1+(layer or 1)):gsub("\n[^\n]+$", "")))
end

function love.errhand(msg)
	msg = tostring(msg)

	error_printer(msg, 2)

	if not love.window or not love.graphics or not love.event then
		return
	end

	if not love.graphics.isCreated() or not love.window.isCreated() then
		local success, status = pcall(love.window.setMode, 800, 600)
		if not success or not status then
			return
		end
	end

	-- Reset state.
	if love.mouse then
		love.mouse.setVisible(true)
		love.mouse.setGrabbed(false)
	end
	if love.joystick then
		-- Stop all joystick vibrations.
		for i,v in ipairs(love.joystick.getJoysticks()) do
			v:setVibration()
		end
	end
	if love.audio then love.audio.stop() end
	love.graphics.reset()
	local font = love.graphics.setNewFont(math.floor(love.window.toPixels(14)))

	local sRGB = select(3, love.window.getMode()).srgb
	if sRGB and love.math then
		love.graphics.setBackgroundColor(love.math.gammaToLinear(89, 157, 220))
	else
		love.graphics.setBackgroundColor(89, 157, 220)
	end

	love.graphics.setColor(255, 255, 255, 255)

	local trace = debug.traceback()

	love.graphics.clear()
	love.graphics.origin()

	local err = {}

	table.insert(err, "Error\n")
	table.insert(err, msg.."\n\n")

	for l in string.gmatch(trace, "(.-)\n") do
		if not string.match(l, "boot.lua") then
			l = string.gsub(l, "stack traceback:", "Traceback\n")
			table.insert(err, l)
		end
	end

	local p = table.concat(err, "\n")

	p = string.gsub(p, "\t", "")
	p = string.gsub(p, "%[string \"(.-)\"%]", "%1")

	local function draw()
		local pos = love.window.toPixels(70)
		love.graphics.clear()
		love.graphics.printf(p, pos, pos, love.graphics.getWidth() - pos)
		love.graphics.present()
	end

	while true do
		love.event.pump()

		for e, a, b, c in love.event.poll() do
			if e == "quit" then
				return
			end
			if e == "keypressed" and a == "escape" then
				return
			end
		end

		draw()

		if love.timer then
			love.timer.sleep(0.1)
		end
	end
end

Dostupná od LÖVE 0.9.0 a odstránená od LÖVE 0.9.2
Táto varianta nie je dostupá v predchádzajúcich a nasledujúcich verziách.

Predvolená funkcia, ktorá sa používa ak nie je naprogramovaná iná.

local function error_printer(msg, layer)
	print((debug.traceback("Error: " .. tostring(msg), 1+(layer or 1)):gsub("\n[^\n]+$", "")))
end

function love.errhand(msg)
	msg = tostring(msg)

	error_printer(msg, 2)

	if not love.window or not love.graphics or not love.event then
		return
	end

	if not love.graphics.isCreated() or not love.window.isCreated() then
		if not pcall(love.window.setMode, 800, 600) then
			return
		end
	end

	-- Reset state.
	if love.mouse then
		love.mouse.setVisible(true)
		love.mouse.setGrabbed(false)
	end
	if love.joystick then
		for i,v in ipairs(love.joystick.getJoysticks()) do
			v:setVibration() -- Stop all joystick vibrations.
		end
	end
	if love.audio then love.audio.stop() end
	love.graphics.reset()
	love.graphics.setBackgroundColor(89, 157, 220)
	local font = love.graphics.setNewFont(14)

	love.graphics.setColor(255, 255, 255, 255)

	local trace = debug.traceback()

	love.graphics.clear()
	love.graphics.origin()

	local err = {}

	table.insert(err, "Error\n")
	table.insert(err, msg.."\n\n")

	for l in string.gmatch(trace, "(.-)\n") do
		if not string.match(l, "boot.lua") then
			l = string.gsub(l, "stack traceback:", "Traceback\n")
			table.insert(err, l)
		end
	end

	local p = table.concat(err, "\n")

	p = string.gsub(p, "\t", "")
	p = string.gsub(p, "%[string \"(.-)\"%]", "%1")

	local function draw()
		love.graphics.clear()
		love.graphics.printf(p, 70, 70, love.graphics.getWidth() - 70)
		love.graphics.present()
	end

	while true do
		love.event.pump()

		for e, a, b, c in love.event.poll() do
			if e == "quit" then
				return
			end
			if e == "keypressed" and a == "escape" then
				return
			end
		end

		draw()

		if love.timer then
			love.timer.sleep(0.1)
		end
	end

end

Odstránená od LÖVE 0.9.0
Táto varianta nie je používaná v tejto a v predchádzajúcich verziách..

Predvolená funkcia, ktorá sa používa ak nie je naprogramovaná iná.

local function error_printer(msg, layer)
	print((debug.traceback("Error: " .. tostring(msg), 1+(layer or 1)):gsub("\n[^\n]+$", "")))
end

function love.errhand(msg)
	msg = tostring(msg)

	error_printer(msg, 2)

	if not love.graphics or not love.event or not love.graphics.isCreated() then
		return
	end

	-- Load.
	if love.audio then love.audio.stop() end
	love.graphics.reset()
	love.graphics.setBackgroundColor(89, 157, 220)
	local font = love.graphics.newFont(14)
	love.graphics.setFont(font)

	love.graphics.setColor(255, 255, 255, 255)

	local trace = debug.traceback()

	love.graphics.clear()

	local err = {}

	table.insert(err, "Error\n")
	table.insert(err, msg.."\n\n")

	for l in string.gmatch(trace, "(.-)\n") do
		if not string.match(l, "boot.lua") then
			l = string.gsub(l, "stack traceback:", "Traceback\n")
			table.insert(err, l)
		end
	end

	local p = table.concat(err, "\n")

	p = string.gsub(p, "\t", "")
	p = string.gsub(p, "%[string \"(.-)\"%]", "%1")

	local function draw()
		love.graphics.clear()
		love.graphics.printf(p, 70, 70, love.graphics.getWidth() - 70)
		love.graphics.present()
	end

	draw()

	local e, a, b, c
	while true do
		e, a, b, c = love.event.wait()

		if e == "quit" then
			return
		end
		if e == "keypressed" and a == "escape" then
			return
		end

		draw()

	end

end

Pozri tiež

Ďalšie jazyky