love.mouse.setVisible (Tiếng Việt)

Đặt trạng thái hiển thị hiện tại đối với con trỏ.

Hàm

Tóm tắt

love.mouse.setVisible( visible )

Tham số

boolean visible
True để đặt con trỏ hiện hình, false để ẩn con trỏ đi.

Kết quả trả lại

(Không)

Ví dụ

Hãy chuyển trạng thái (bật/tắt) hiển thị con trỏ chuột bằng cách nhấn phím tab.

function love.keypressed(key)
   if key == "tab" then
      local state = not love.mouse.isVisible()   -- trạng thái đối ngược với hiện tại
      love.mouse.setVisible(state)
   end
end

Xem thêm


Ngôn ngữ khác