love.graphics.setCanvas (Tiếng Việt)

Available since LÖVE 0.8.0
Nó vừa được đổi tên từ love.graphics.setRenderTarget.

Hàm

Tóm tắt

love.graphics.setCanvas( canvas )

Đối số

Canvas canvas
Mục tiêu mới.

Kết quả trả lại

(Không)

Ghi chú

Hướng mục tiêu vẽ vào một Canvas cụ thể. Tất cả những thao tác vẽ, cho đến lần gọi love.graphics.setCanvas kế tiếp, sẽ được chuyển về Canvas này và không được hiển thị lên màn hình.

Hàm

Tóm tắt

love.graphics.setCanvas( )

Đối số

(Không)

Kết quả trả lại

(Không)

Ghi chú

Đặt lại mục tiêu vẽ hướng về màn hình, nghĩa là cho phép vẽ trở lại màn hình.

Ví dụ

Vẽ lên một framebuffer

-- vẽ hình vuông màu lên canvas
love.graphics.setCanvas(canvas)
love.graphics.setColor(230,240,120)
love.graphics.rectangle('fill',0,0,100,100)
love.graphics.setCanvas()
 
-- đặt canvas và chỉnh độ co giãn lên màn hình
love.graphics.setColor(255,255,255)
love.graphics.draw(canvas, 200,100, 0, .5,.5)

Xem thêm


Ngôn ngữ khác