love.graphics.polygon (Tiếng Việt)

Vẽ một hình đa giác.

Theo sau đối số mode (chế độ vẽ), hàm này có thể chấp nhận nhiều đối số có kiểu số hoặc một bảng số. Bất kể trường hợp nào, đối số cũng được hiểu là những tọa độ x và y xem kẽ nhau của các đỉnh đa giác.

Lưu ý: khi ở trong chế độ fill, đa giác phải lồiđơn, nếu không có thể sẽ xuất hiện các vệt vẽ.

Hàm

Tóm tắt

love.graphics.polygon( mode, ... )

Đối số

DrawMode mode
Cách vẽ đa giác này.
number ...
Các đỉnh của đa giác.

Kết quả trả lại

(Không)

Hàm

Tóm tắt

love.graphics.polygon( mode, vertices )

Đối số

DrawMode mode
Cách vẽ đa giác.
table vertices
Các đỉnh của đa giác, dưới dạng bảng.

Kết quả trả lại

(Không)

Ví dụ

Hai cách vẽ cùng một tam giác

Ví dụ này cho thấy cách trực tiếp đưa các tọa độ, và cách truyền đối số dạng bảng.

-- trực tiếp đưa tọa độ
love.graphics.polygon('fill', 100, 100, 200, 100, 150, 200)
 
-- định nghĩa một bảng chứa các tọa độ
-- bảng này còn có thể được tạo lập dần dần
local vertices = {100, 100, 200, 100, 150, 200}
 
-- truyền bảng này vào hàm với vai trò đối số thứ hai
love.graphics.polygon('fill', vertices)

Xem thêm


Ngôn ngữ khác