PolygonShape:getPoints (Tiếng Việt)

Lấy những tọa độ tổng thể của các đỉnh đa giác.

Hàm này có số lượng giá trị trả lại biến động. Nó có thể được dùng theo cách lồng ghép với love.graphics.polygon.

Hàm

Tóm tắt

x1, y1, x2, y2, ... x8, y8 = PolygonShape:getPoints( )

Đối số

(Không)

Kết quả trả lại

number x1
Tọa độ x của đỉnh thứ nhất.
number y1
Tọa độ y của đỉnh thứ nhất.
number x2
Tọa độ x của đỉnh thứ hai.
number y2
Tọa độ y của đỉnh thứ hai.

Và cứ như thế, có thể lên đến 8 đỉnh.

Hàm này có thể lên tới 16 giá trị trả lại, vì nó trả lại hai giá trị ứng với từng đỉnh của đa giác. Nói cách khác, nó có thể trả lại các tọa độ của tận 8 điểm.

Xem thêm


Ngôn ngữ khác