Font:setLineHeight (Tiếng Việt)

Đặt chiều cao của dòng chữ. Khi vẽ phông chữ lên dòng, chiều cao thực tế sẽ được quyết định bởi chiều cao dòng nhân với chiều cao phông. Giá trị mặc định bằng 1.0.

Hàm

Tóm tắt

Font:setLineHeight( height )

Đối số

number height
Chiều cao mới cho dòng chữ

Kết quả trả lại

(Không)

Xem thêm


Ngôn ngữ khác