Font:getWrap (Tiếng Việt)

Available since LÖVE 0.7.0
This function is not supported in earlier versions.

Trả lại số dòng chữ thu được khi thực hiện ngắt dòng. Hàm này có tính đến các dấu xuống dòng (như '\n')

Hàm

Tóm tắt

Font:getWrap(text, width)

Đối số

string text
Đoạn chữ cần ngắt dòng.
number width
Bề rộng mà đoạn chữ text cần đặt vừa.

Kết quả trả lại

number width
Bề rộng thực sự của đoạn chữ sau ngắt dòng.
number lines
Số dòng chữ sau khi ngắt.

Xem thêm

Ngôn ngữ khác