Font:getWidth (Tiếng Việt)

Xác định chiều rộng cần viết một dòng chữ. Không tính đến các dấu xuống dòng.

Hàm

Tóm tắt

width = Font:getWidth( line )

Đối số

string line
Một dòng chữ.

Kết quả trả lại

number width
Chiều rộng của dòng chữ.

Xem thêm


Ngôn ngữ khác