BodyType (Tiếng Việt)

Các kiểu vật thể (Body).

Các giá trị được ấn định

static
Vật thể tĩnh, không chuyển động.
dynamic
Vật thể động lực, có thể va chạm với mọi vật thể khác.
kinematic
Vật thể động, chỉ va chạm với các vật thể động lực.

Xem thêm


Ngôn ngữ khác