number (Tiếng Việt)

Theo tài liệu tham khảo, §2.2 của Lua 5.1:

Number biểu diễn cho những số thực (dấu phẩy động với độ chính xác kép).

Ngôn ngữ khác