love.timer.getTime (Tiếng Việt)

Trả lại giá trị của một bộ đếm thời gian với thời điểm bắt đầu không định trước. Hàm này chỉ nên được dùng để tính khoảng thời gian giữa các thời điểm, vì bộ đếm thời gian này không có điểm gốc khởi đầu nhất định.

Hàm

Tóm tắt

time = love.timer.getTime( )

Đối số

(Không)

Kết quả trả lại

number time
Thời gian tính bằng giây.

Ví dụ

Kiểm tra xem một thao tác mất bao nhiêu thời gian

foo = ""
stime = love.timer.getTime()
 
for i=1,1000 do
	foo = foo .. "bar"
end
 
etime = love.timer.getTime()
print("Tốn mất " .. (etime-stime) .. " giây để nối liền 1000 chữ 'bar'!")

See Also


Ngôn ngữ khác