love.event.clear (Tiếng Việt)

Available since LÖVE 0.7.2
This function is not supported in earlier versions.

Xóa hàng đợi sự kiện.

Hàm

Tóm tắt

love.event.clear()

Đối số

(Không)

Kết quả trả lại

(Không)

Xem thêm

Ngôn ngữ khác