Revision history of "Tutorial:Drawing Order (Tiếng Việt)"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 16:35, 17 October 2012Chien (Talk | contribs). . (6,631 bytes) (+6,631). . (Created page with "Vì LÖVE không có sẵn một hệ thống xếp thứ tự z (z-ordering) (đặc điểm này đã được đề nghị đưa vào phiên bản tương lai, nhưng chưa ph...")