Difference between revisions of "Object:type"

(Undo revision 5730 by Thelinx (talk))
Line 1: Line 1:
Gets the type of the object as a string.
 
  
== Function ==
+
Lấy về kiểu của đối tượng, biểu diễn dưới dạng chuỗi.
=== Synopsis ===
+
== Hàm ==
 +
=== Tóm tắt ===
 
<source lang="lua">
 
<source lang="lua">
 
type = Object:type()
 
type = Object:type()
 
</source>
 
</source>
=== Arguments ===
+
=== Đối số ===
None.
+
(Không)
=== Returns ===
+
=== Kết quả trả lại ===
{{param|string|type|The type as a string.}}
+
{{param|string|type|Kiểu, dưới dạng chuỗi.}}
== Examples ==
+
== Ví dụ ==
=== Printing the type of an object ===
+
=== In ra kiểu của đối tượng ===
 
<source lang="lua">
 
<source lang="lua">
 
image = love.graphics.newImage("test.png")
 
image = love.graphics.newImage("test.png")
print(image:type()) -- outputs: Image
+
print(image:type()) -- ra kết quả: Image
 
source = love.audio.newSource("test.ogg")
 
source = love.audio.newSource("test.ogg")
print(source:type()) -- outputs: Source
+
print(source:type()) -- ra kết quả: Source
 
</source>
 
</source>
== See Also ==
+
== Xem thêm ==
* [[parent::Object]]
+
* [[parent::Object (Tiếng Việt)|Object]]
{{#set:Description=Gets the type of the object as a string.}}
+
{{#set:Description=Lấy về kiểu của đối tượng, biểu diễn dưới dạng chuỗi.}}
 
{{#set:Since=000}}
 
{{#set:Since=000}}
 
[[Category:Functions]]
 
[[Category:Functions]]
== Other Languages ==
+
== Ngôn ngữ khác ==
 
{{i18n|Object:type}}
 
{{i18n|Object:type}}

Revision as of 12:51, 17 September 2012

Lấy về kiểu của đối tượng, biểu diễn dưới dạng chuỗi.

Hàm

Tóm tắt

type = Object:type()

Đối số

(Không)

Kết quả trả lại

string type
Kiểu, dưới dạng chuỗi.

Ví dụ

In ra kiểu của đối tượng

image = love.graphics.newImage("test.png")
print(image:type()) -- ra kết quả: Image
source = love.audio.newSource("test.ogg")
print(source:type()) -- ra kết quả: Source

Xem thêm


Ngôn ngữ khác