Revision history of "KeyConstant (Tiếng Việt)"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 12:44, 16 September 2012Chien (Talk | contribs). . (24,501 bytes) (+24,501). . (Created page with "Tất cả những phím mà bạn bấm được. Lưu ý rằng một số phím có thể không có trên bàn phím hoặc trong hệ điều hành máy tính của bạn. =...")