Revision history of "Guidelines (Nederlands)"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 14:14, 7 November 2010Robin (Talk | contribs). . (6,300 bytes) (+296). . (Finished translation of guidelines)
  • (cur | prev) 13:36, 7 November 2010Robin (Talk | contribs). . (6,004 bytes) (+6,004). . (Created page with '''N.B.: deze richtlijnen zijn vertaalt met het oog op het schrijven van Nederlandse vertalingen van pagina's. Als je nieuwe Engelstalige pagina's wilt maken, kijk naar de offici…')