Revision history of "Drawable (Tiếng Việt)"

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 20:14, 12 September 2012Chien (Talk | contribs). . (713 bytes) (+713). . (Created page with "Lớp cấp trên của tất cả những đối tượng vẽ được lên màn hình. Đây là kiểu trừu tượng mà ta không thể trực tiếp tạo ra. {{#ask: [[C...")