Body:applyForce (Tiếng Việt)

Tác dụng lực lên một vật thể (Body).

Một lực sẽ đẩy vật thể đi theo một hướng nào đó. Vật thể có khối lượng lớn hơn sẽ ít bị ảnh hưởng hơn. Mức độ ảnh hưởng còn phụ thộc vào thời gian tác dụng lực: vì lực tác dụng liên tục trong toàn bộ bước thời gian, nên với bước thời gian ngắn nó chỉ đẩy được vật thể đi trong chốc lát. Vì vậy tốt nhất là dùng lực tác dụng trong nhiều bước thời gian để đẩy vật thể liên tục (ví dụ trường hợp của trọng lực). Còn với một lực đẩy không phụ thuộc vào bước thời gian, thì ta nên dùng Body:applyImpulse.

Nếu vị trí tác dụng lực không được cho cụ thể, thì lực sẽ tác dụng lên khối tâm của vật thể. Phần của lực không hướng về khối tâm sẽ khiến cho vật thể quay (và điều này còn tùy thuộc vào mô-men quán tính của vật).

Lưu ý rằng các thành phần lực và vị trí đặt lực phải được ghi theo tọa độ tổng thể.

Hàm

Available since LÖVE 0.8.0
This variant is not supported in earlier versions.

Tóm tắt

Body:applyForce( fx, fy )

Đối số

number fx
Thành phần x của lực tác dụng lên khối tâm.
number fy
Thành phần y của lực tác dụng lên khối tâm.

Kết quả trả lại

(Không)

Hàm

Tóm tắt

Body:applyForce( fx, fy, x, y )

Đối số

number fx
Thành phần x của lực tác dụng.
number fy
Thành phần y của lực tác dụng.
number x
Tọa độ x của vị trí tác dụng lực.
number y
Tọa độ y của vị trí tác dụng lực.

Kết quả trả lại

(Không)

Xem thêm


Ngôn ngữ khác